Avler fisk og mer samarbeid

Vi ville sikre god leveranse av stamfisk, og så ”yngler” det også med nye samarbeidsprosjekter, sier direktør i Cermaq Norway AS Snorre Jonassen.

Bedrifter i NCE Aquaculture gikk for 5 år siden sammen for å sikre tilgang på stamfisk og rogn i Nord-Norge. Det var en stor og strategisk svært viktig satsing for hele den nordnorske oppdrettsnæringen, og samarbeidet ga mersmak.

Nå har de også fått på plass et universitetsbasert etter- og videreutdanningsprogram, et nytt vg 2 studietilbud innenfor havbruk, felles satsing innenfor forebygging og bekjempelse av lakselus, samt teknologiutvikling og drift av lukkede merdkonsepter i sjø. Lite tyder på at samarbeidet vil stoppe der.

- Dette er gode eksempler på at tillit bygd gjennom møteplasser og dialog gir et viktig fundament for samarbeid og industrielle etableringer, sier daglig leder i NCE Aquaculture Stål Heggelund. 

God vekst

Nordlaks Oppdrett AS, Nova Sea AS og Cermaq Norway AS etablerte i 2009 sammen med Aqua Gen AS selskapet Nordnorsk stamfisk AS for produksjon av regionalt tilpasset stamfisk og rogn.

Virksomheten startet opp året etter, og vil gå for fullt fra 2015 når det nye landanlegget for sluttmodning av stamfisk og produksjon av øyerogn står ferdig. Landanlegget har i første omgang en produksjonskapasitet på 100 millioner rognkorn, men kan utvides til 150 millioner rognkorn. Det norske markedet utgjør i dag rundt 400 millioner rognkorn. Produksjonen vil gi rundt 10 helårs arbeidsplasser, og i tillegg et mindre antall sesongarbeidsplasser.

Satsingen er et viktig bidrag for å sikre regional kapasitet og sikkerhet for tilgang på optimalt rognmateriale og settefisk, tilpasset nordnorske forhold. Ved å unngå lengre transport kan fiskevelferden optimaliseres og smitterisikoen reduseres ytterligere. Ved full drift vil Nordnorsk Stamfisk stå for 15-20 prosent av den samlede produksjonen av lakserogn i Norge. Med signaler fra regjeringen om en politikk som gir forutsigbar vekst for lakseoppdretten, vil dette anlegget være med på å legge grunnlaget for en fremtidig produksjonsøkning i Norge.

- NCE Aquaculture har initiert og bidratt positivt til flere samarbeidprosjekter i havbruksnæringen. Gjennom klyngesamarbeidet har vi bygget tillit og gode erfaringer over tid, sier direktør i Nordlaks Oppdrett AS Tor Anders Elvegård.

Det begynte med små, enkle prosjekter som senere gradvis er blitt skalert opp til store felles utviklingsprosjekter og industrielle etableringer. Med Nordnorsk Stamfisk har sentrale partnerbedrifter også etablert et godt grunnlag for felles innsats når det gjelder kompetansebygging, teknologiutvikling, kampen mot lakselus osv.

Kompetanse avgjørende

Stamfiskproduksjon er svært kompetansekrevende. Det legger grunnlaget for hele produksjonen av oppdrettsfisk. Derfor bestilte Nordnorsk Stamfisk i samarbeid med sine eiere et kurs fra Senter for etter- og videreutdanning i havbruk, Universitetet i Nordland.

Utvikling av kursmateriale har vært krevende, og er blitt gjort i nært samarbeid med en referansegruppe fra næringsaktørene for å sikre at det bygges kompetanse på områder der næringsaktørene trenger det. Dette har også hatt effekt på de ordinære studiene ved universitetet. Det jobbes nå med å utarbeide kunnskapsmateriale for et påbyggingskurs.

De fire eierne har også bidratt aktivt til etableringen av et nytt vg 2 studietilbud innenfor havbruk ved Sortland videregående skole. De har hatt en bestillerfunksjon, forpliktet seg til deltakelse i undervisningen og å tilby lærlingeplasser. 

Felles kamp

Luseangrep på oppdrettslaks er en av havbruksnæringens store utfordringer, både i Norge og internasjonalt. Mye fisk går tapt, til tross for at næringen årlig bruker 1 – 1,5 milliarder kroner på å bekjempe lakselusen. Beregninger viser at kampen mot lakselus kan utgjøre 5 - 10 prosent av produksjonskostnaden.

Etter flere samarbeidsprosjekter i NCE Aquaculture har oppdrettsselskapene tatt i bruk luseskjørt og rensefisk. Forsøk viser at luseskjørtene reduserer luseangrep i merdene med 80 prosent. Ved effektivt bruk av rensefisk, som rognkjeks og annen leppefisk, vil påslag av lus kunne reduseres ytterligere.

Nordlaks Oppdrett AS tok i bruk luseskjørt i full skala på alle sine merder ved Storfjell i Øksfjorden våren 2013. Det ga millionbesparelser.

- Vi har spart minimum 2-3 avlusinger gjennom produksjonssyklusen sammenlignet med naboanleggene. Det innebærer en ren kostnadsbesparelse på ca 1,3 – 2,9 millioner, sier miljøkoordinator i Nordlaks Oppdrett Bjarne Johansen.

Bruk av ikke-medikamentelle tiltak mot lakselus er med på å forsinke utviklingen av nedsatt følsomhet mot behandlingsmidler hos lakselusa. I tillegg kommer andre positive ringvirkninger som at en fisk uten lakselus er mindre stresset og mindre utsatt for bakterie- og virussykdommer. En glad laks vokser raskere og gir en bedre sluttkvalitet rett og slett.

- Ved bruk av rensefisk og luseskjørt kan vi holde kjemikaliebehandling i merdene på et minimum. Det gir store kostnadsbesparelser for produsentene, sier Heggelund.