Grønn seilas med økonomisk gevinst

- Hadde vi ikke gått sammen om å utvikle maritim miljøteknologi, hadde vi vært akterutseilt, sier styreleder i NCE Maritime CleanTech Ingve Sørfonn. 

Da klyngen etablerte seg i 2011 og søkte om midler fra Arena-programmet, var elektrifisering av skip en visjonær tanke i store deler av det maritime miljøet. Likeså var tanken om null utslipp og en skipsfart som kun var basert på fornybare drivstoffkilder.

- Flere maritime industribedrifter i Sunnhordlandsregionen skimtet imidlertid et stort grønt maritimt marked i horisonten, og gikk sammen i fremtidsrettede innovasjonsprosjekter, sier Ingve Sørfonn som er teknisk direktør i Wärtsilä.

De var langt fra alene viste deg seg. Nå er det flere som lanserer sitt ”verdens første det-ene-og-det-andre” maritime miljøprosjekt. Heldigvis henger de maritime miljøteknologibedriftene i næringsklyngen mellom Bergen og Stavanger godt med. 

Nå står det klart for de fleste at fremtidens marked ligger i ”grønn”, energieffektiv skipsfart. Det krever nytenkning og innovasjon, og det handler om Norge som skipsfartsnasjon.

Luftforurensning fra internasjonal skipsfart står for omtrent 50.000 dødsfall per år bare i Europa ifølge European Environmental Bureau, og koster samfunnet mer enn 470 milliarder kroner i året. 15 av verdens største skip forurenser mer enn alle verdens biler til sammen. Likevel er sjøtransport den mest energieffektive og miljøvennlige måten å transportere gods på, men det er et stort potensiale innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp.

- NCE Maritime CleanTech skal bidra til å akselerere innovasjonen og dermed konkurranseevnen innen områder som stadig blir viktigere for at Norge skal kunne opprettholde sin internasjonalt ledende rolle som sjøfartsnasjon, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

Klart for elektrifisering

Bedriftene i Maritime CleanTech-klyngen med Wärtsilä, Eidesvik, Fjellstrand og SKL i spissene har de siste 4-5 årene jobbet tett sammen gjennom en rekke utviklingsprosjekter. De er nå i ferd med å finne frem til løsninger på viktige samfunnsutfordringer knyttet til miljøvennlig og konkurransedyktig person- og godstransport. Gjennom hybridelektriske løsninger er tanken om lavutslippsløsninger fra maritim sektor kommet vesentlig nærmere.

Det er ulike behov og utfordringer for kystnær trafikk og havgående trafikk, for fergetransport og annen transport, for LNG-baserte skip og råoljebaserte skip osv. Risikobildet må analyseres og dokumenteres for at en ny løsning skal kunne slå an i markedet.

- Å teste ut og verifisere teknologien i ulike demoprosjekt er avgjørende for å lykkes med utvikling av nye teknologiske løsninger, sier Hege Økland.

Med erfaringene fra tidligere utviklingsprosjekter i klyngen som FellowSHIP, der man har testet ut ulike energibærere, har bedriftene i klyngen jobbet videre for å finne frem til den beste måten å elektrifisere skipsfarten. Det arbeides med løsninger på eksisterende skip og løsninger for nybygg. Resultatene fra utviklingsprosjektene viser at det også er store økonomiske gevinster å hente ved å sette batteri sammen i et dieselelektrisk system. Når økonomi og miljøgevinster går hånd i hånd, blir det fart på kommersialisering av teknologien.    

I september 2014 ble ZeroCat-fergen kåret til ”Ship of the Year” og noen uker senere ble verdens første batteriferge døpt ”Ampere” av næringsminister Monica Mæland. Norled-fergen er den første av tre, og skal settes inn i trafikk på E39 Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane.

Ampere skal foreta 34 fjordkryssinger i døgnet 365 dager i året og har batterier som lades i 10 minutter mellom hver avgang. Skroget er bygget i aluminium, noe som reduserer vekten og krever mindre kraft ved manøvrering.

I desember 2014 var Norled-fergen «MF Folgefonn» bygget om til verdens første «plug-in hybrid ferge». Fergen som trafikkerer sambandet Jektevik (Stord) – Hodnaneset (Tysnes) har fått innmontert 2 batteripakker som skal supplere det eksisterende dieselelektriske fremdriftssystemet. I tillegg til at batteriene lades med overskudds strøm fra dieselgeneratorene vil det også være ladestasjon på Jektavika som fergen automatisk kobler seg på ved landligge.

- Nye konsept for andre markedssegment er under utvikling i klyngen. Her høster man erfaringer innad i klyngen og fra tidligere utviklingsprosjekter. Det er dette som er god klyngedynamikk og som bidrar til å redusere risikoelementet i innovasjonsprosjektene, sier Hege Økland.

Et paradoks

Etter hvert som den grønne erkjennelsen synker inn, fremstår det som et stadig større paradoks at et skip ikke baserer fremdriften på fornybare kilder. Det er jo omgitt av sol, vind, bølger, hydrogen og termisk energi.

NCE Maritime CleanTech har derfor utfordret sine partnerbedrifter til å finne gode løsninger på dette. Et skip med solcelledekk og ”hud” av termoelektriske celler er en fremtidsvisjon, men slett ikke utenkelig.

- Vi har spenstige, men realistiske visjoner som lar seg omforme til relevante forskings- og utviklingsprosjekter, og som til sist skal resultere i kommersielle løsninger om bord i ulike typer fartøy, seier Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

Å utvikle teknologi for det grønne maritime skiftet, vil bidra til lønnsomme utslippskutt, men også styrke konkurranseevnen og skape grønne maritime arbeidsplasser.