Spiller i Mesterligaen

– EU-satsingen har gitt gode resultater, sier daglig leder i NCE Oslo Medtech, Kathrine Myhre. Bedrifter i klyngen deltar i åtte forskjellige Horizon 2020-prosjekter.

Utvikling av medisinsk utstyr krever både tid og finansiering. Et selskap som har lyktes med sine EU-prosjekter er Biovotec. I februar 2015 fikk selskapet fase 1-støtte fra Horizon 2020. Nå har de kommet gjennom nåløyet for fase 2 og får 1,3 millioner euro i støtte. På veien mot Horizon 2020 har Biovotec fått støtte fra Forskningsrådets BiA-program, og god hjelp fra NCE Oslo Medtech.

- Vi hadde ikke en gang prøvd å søke Horizon 2020 uten eksperthjelp fra NCE Oslo Medtech, sier CEO og medgründer Ralf Schmidt i Biovotec. De sikter mot markedet for sårbehandlingsprodukter. Sår som ikke vil gro, er et stort problem.

I 2012 fant Biovotec frem til en industriell prosess som skiller ut eggeskall-membran. Dette ble patentert i 2014. Planen er å gjennomføre kliniske studier i 2016, og lansere sårbehandlingsprodukter basert på eggeskall som biomateriale i 2017.

Med 15 millioner fra private investorer er selskapet godt posisjonert for å klare et ressurskrevende utviklingsløp.

- At vi vant frem i Horison 2020 – den europeiske mesterligaen for innovasjonsprosjekter  – har gjort oss mer attraktive for private investorer, sier Ralf Schmidt.

Over 8.000 bedrifter søkte om støtte fra Horzon 2020 SMB-instrumentet fase 1, mens bare 38 fra 13 forskjellige land kom gjennom nåløyet for fase 2-støtte. 

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Klyngen bidrar hvor kapasitet mangler

Å omsette ny kunnskap fra forskningsarenaen til nye, kommersielt lønnsomme produkter og tjenester – er krevende, særlig for små og mellomstore virksomheter. Det krever systematikk, posisjonering og langsiktig satsing.

- Klyngene kan kompensere for manglende kapasitet og langsiktighet i den enkelte bedrift ved å stimulere til samarbeid om mer næringsrettet forskning og utvikling. Og det trenger vi mer av, sier Kathrine Myhre.

NCE-klyngen Oslo Medtech så tidlig potensialet i Horizon 2020. Sammen med sentrale klyngepartnere startet de allerede i 2012 arbeidet med å kartlegge utfordringer og potensial som grunnlag for klyngens EU strategi. Utfordringen var å fremskaffe finansiering til initiativet.

Våren 2013 engasjerte NCE Oslo Medtech inn senior-kompetanse for å utarbeide en tydelig strategi for satsingen, og basert på denne, søkte klyngen høsten 2013 om regionale midler til å etablere et EU- program med formål å øke bedriftenes deltagelse
i Horisont 2020.

Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune så potensialet i initiativet, og bidro i 2014 med 1,045 millioner kroner gjennom VRI og RIP-programmet i regionen. Dette muliggjorde at klyngen i 2014 engasjerte senior-kompetansen, og klyngen kunne tilby sine partnere skreddersydd veiledning og kompetanse i hvordan utarbeide gode prosjektsøknader og etablere tillitsfulle relasjoner til internasjonale samarbeids- og konsortie partnere. 

I 2014 ble det sendt søknader fra NCE Oslo Medtech-klyngen om støtte på til sammen 100 millioner kroner, hvorav 60 millioner kroner ble innvilget. Klyngen er selv koordinator for ett av disse Horisont 2020 prosjektene. I 2015 har EU-aktiviteten økt ytterligere, og det er stor spenning knyttet til det endelige resultatet av årets søknadsarbeid.

Krever ekspertise

- Å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020 må angripes som en prosess. Vi har hentet inn spisskompetanse og utviklet en metodikk for å gjøre dette best mulig, sier Kathrine Myhre. 

Klyngen bistår partnerbedriftene i kvalifiseringsprosessen med veiledning, nettverk
og metodikk. Klyngen benytter metodene Logical Framework Approach , Lean Launch Pad og Business Canvas Model i dette arbeidet.

- Dette er kompliserte søknader som skal adressere en businessmodell. En person som kan systemet, kjenner til søknadskravene og tenker innovasjon på vegne av bedriftene, er derfor en kritisk suksessfaktor, sier Kathrine Myhre.

I første runde hos Oslo Medtech vurderes hvorvidt søker er tilstrekkelig motivert og har kapasitet for en søknadsprosess, og om det er tilstrekkelig tid til fristen går ut. Seks måneder er ofte et minimum. I neste runde kjøres workshops med bedriften for å kvalifisere grunnlaget for søknaden. Deretter jobbes det med andre bedrifter, nettverk og forskningsmiljøer for å etablere et godt konsortium.

Metodikken bidrar til at prosjektsøknaden tilpasses EU-programmets prioriteringer, forventninger og krav fra viktige interessenter og bedriftens vekststrategi. Det bidrar til at viktige spørsmål stilles og at svakheter avdekkes tidlig i prosessen. Særlig for små- og mellomstore bedrifter som ikke har vært gjennom en slik søknadsprosess tidligere, er veiledning, metodikk og nettverk svært viktig for å nå opp i den internasjonale konkurransen.