Verdifullt avfall

Bedriftene i NCE Eyde har gått sammen om å utnytte avfallet bedre. Det bidrar til en mer bærekraftig og lønnsom prosessindustri, og det bidrar til etablering av nye bedrifter.

- Resitec er en nyetablering og et skritt i retning grønt skifte. Med ”Waste to value”-prosjektet skal det bli mer av dette, sier daglig leder i NCE Eyde Helene Falch Fladmark.

Med 9,2 millioner innovasjonskroner fra Forskningsrådet skal prosjektet "Waste to value" videreutvikle den sirkulære økonomien i Eyde-klyngen.

Resitec i Kristiansand ble etablert i 2012 og løser et ”søppelproblem” i klyngen. De gjenvinner silisiumpulver fra sageslam som genereres i Elkem Solar sin produksjon av solcelle-silisium.

Dette har en stor positiv miljøeffekt. I tillegg til å redusere avfallsmengdene som går til deponi med 700-800 tonn pr år vil gjenvinningen også gi en indirekte energigevinst på 8-10 GWh, hvilket tilsvarer et el-forbruk til 400-500 husstander) i forhold til å produsere en tilsvarende mengde ny silisium. 

Silisium i pulverform er et kommersielt produkt som benyttes i mange applikasjoner som produksjon av ildfast stein, silikoner og elektronikk.

Resitec samarbeider med Elkem Technology AS, Alcoa Norway, Eramet Norway, Glencore Nikkelverk, Hydro Aluminium, SINTEF, NTNU og Eyde om prosjektet "Waste to value". Målet er en bærekraftig prosessindustri, og mer lønnsom produksjon ved at minst mulig ressurser går til spille. 

- Prosjektet er et resultat av Eyde-klyngens felles utviklingsprosess for å sikre verdens mest ressurseffektive prosessindustri, sier Helene Falch Fladmark.

”Waste to value” er et nytt konsept hvor avfallet blir prosessert til ulike produkter eller oppgradert til råvarer i bedriftenes egne prosesser. I tillegg reduseres miljøets fotavtrykk fra den metallurgiske industrien ved å redusere behovet for landbasert deponi for avfallet.

- Norge er unikt posisjonert i oppgaven med å gjøre gresset grønnere på den andre siden av oljen, sier Helene Falch Fladmark.

Bedriftene i NCE Eyde er en viktig leverandør til ”det grønne skiftet”, og har siden 2007 utviklet et samarbeid, som i 2015 omfatter en rekke FoU-prosjekter innenfor en ”sirkulær økonomi”. Klyngen fikk status som Arena-klynge i 2010 og som Norwegian Centre of Expertise i 2015 for å sikre konkurransekraften til prosessindustrien i lavutslippssamfunnet.

- Gjennom klyngeprogrammet har vi kunnet utvikle en felles delingskultur og et engasjement blant bedriftene for å dra sammen i bærekraftig retning. Dette ser vi i dag konkrete resultater av, sier Helene Falch Fladmark.

I den sirkulære økonomien forblir ressursene i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette til  forskjell fra en mer lineær «bruk og kast-økonomi» som forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall.

- Den sirkulære økonomien og fokus på å bruke ressursene flere ganger, sparer ikke bare miljøet for mer CO2-utslipp, men det åpner også opp for nye markeder og produkter, sier Helene Falch Fladmark.

At Norge er en viktig aktør i aluminiumbransjen bør være kjent. Også at Hydro satser stort på teknologiutvikling. Men at det amerikanske Alcoa driver et svært viktig prosjekt for lavutslippsproduksjon av aluminium i Norge (på Lista) er kanskje ikke så kjent. Ei heller at norsk prosessindustri leverer materialer både til solenergi, til vindkraft, og til utviklingen av en ny generasjon batterier.

- Prosessindustrien i Eyde-klyngen leverer produkter som er viktig for å nå de globale klimamålene, er globalt konkurransedyktig og har allerede tatt grep for å møte de store utfordringene i fellesskap, sier Helene Falch Fladmark.