Virtuell avdeling

Med teknologi og kompetanse utviklet for smarte energiløsninger i NCE Smart Energy Markets har Halden kommune etablert en virtuell korttidsavdeling som får pasientene raskere hjem. 

Langt flere sykehuspasienter kan nå skrives inn i eget hjem i stedet for på ordinær korttidsavdeling på institusjon.

- Dette er bare en forsmak på smarte løsninger i helse- og trygghetssektoren, sier Ole Gabrielsen i NCE Smart Energy Markets.

Med Virtuell korttidsavdeling videreutvikler Halden kommune sitt helsetilbud. Pasienter som er ferdig behandlet ved sykehus kan nå skrives inn i eget hjem i stedet for på ordinær korttidsavdeling på institusjon. Innovasjonen utnytter digitaliserings-kompetanse utviklet i energisektoren.

– At Halden kommune hadde et kompetansenettverk å gå til, var avgjørende for å realisere prosjektet. Her kunne kommunen evaluere ideen, identifisere samarbeidspartnere, og få gode råd når barrierer underveis skulle overvinnes. Viktigst er imidlertid at kommunen kunne utnytte kompetanse på digitalisering, sier Ole Gabrielsen.

I NCE Smart Energy Markets-klyngen er det gjennom energirelaterte prosjekter utviklet unik kompetanse innen intelligent teknologi og Big Data Analytics. Denne teknologien er generisk og kan overføres til andre sektorer og bransjer.

– Nye, innovative løsninger skapes når aktører fra ulike bransjer og sektorer kobles sammen og bryter ned den tradisjonelle silo-tankegangen ved å dele kompetanse og kunnskap. Med Omstillingsmotoren blir vi i stand til å gjøre dette utenfor klyngen også, sier Ole Gabrielsen.

Omstillingsmotoren er en satsing fra Innovasjon Norge som skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. ”Motoren” består av et knippe innovative klynger som utvikler og deler kompetanse, teknologi og nettverk innenfor digitalisering, produktivitet og innovasjonstakt. Dette er områder som er helt avgjørende for raskere omstilling og fornyelse i næringslivet. Omstillingsmotoren startes opp i 2017.

Trygghet avgjørende

Skrevet inn på Virtuell korttidsavdeling får pasienten behovsstyrt oppfølging og en mykere overgang fra sykehuset. Målet er minst like godt tilbud i eget hjem som ved innleggelse, og færre re-innleggelser.

– Vi ønsket å kunne tilby en innovativ løsning som gir økt fleksibilitet når det gjelder varighet sammenlignet med en ordinær korttidsplass i kommunen. Vi vet også at pasienter ønsker å være i eget hjem, og da er trygghet den avgjørende faktoren, sier Veronica Aam, kommunalsjef helse i Halden kommune. 

For mange vil virtuell korttidsavdeling være det beste alternativet. Behovet for smart og effektiv bruk av kommunens ressurser vil øke etter hvert som omsorgsbyrden for eldre øker. Antall personer i pensjonsalder per 100 personer i yrkesaktiv alder vil dobles fra 17 til 34 fram mot 2065.

– Vi håper at pasientene vil oppleve trygghet gjennom teknologiske løsninger i sitt eget hjem, sier Veronica Aam, kommunalsjef helse i Halden kommune.

Ved behov kan pasienten ta kontakt med responssenteret via videoløsning på nettbrett eller toveis digital trygghetsalarm, som også automatisk lokaliserer pasienten.

Responssenteret styrer den virtuelle korttidsavdelingen, og sender oppdrag til hjemmesykepleien og annet helsepersonell etter behov. Informasjonsflyten er digital fra A-Å, og helsepersonell har enkel tilgang til nødvendig status. eSmart Systems har utviklet dedikerte apper for å forenkle kommunikasjonen mellom helsepersonell og med pasienten.

Stort potensial

På sikt er tanken å få oversikt over pasientens helsetilstand gjennom ulik monitorering av puls, blodtrykk, blodsukker, respirasjon etc.

– Sensorikk utvikler seg i et voldsomt tempo, og i neste fase vil vi fokusere på utstyr som vil kunne hjelpe kronikere til å være i eget hjem, og forhåpentligvis forhindre både innleggelser og reinnleggelser. – I tillegg ønsker vi å koble pårørende inn i løsningen, sier Aam

 eSmart Systems er allerede i gang med flere anbud innenfor velferdsteknologi og trygghetsløsninger der brukergruppen i stor grad er eldre mennesker og målet er å bo lengst mulig hjemme.  

– Potensialet og behovet for virtuelle korttidsavdelinger er stort. Vi forholder oss til at de statlige overføringene i fremtiden ikke vil dekke tjenester som med fordel kan leveres mer kostnadseffektivt, sier Veronica Aam. I en ordinær korttidsavdeling i Halden kommune kostet hver sengeplass 1,2 – 1,5 millioner kroner i 2016.

Virtuell korttidsavdeling er et 1-årig FoU-prosjekt i samarbeid med Halden kommune, Microsoft, NCE Smart Energy Markets, Høgskolen i Østfold, Nordic Media Lab og eSmart Systems. Prosjektet startet i mars 2016.  1. november gikk løsningen live i Halden kommune og de første pasientene ble skrevet inn i Virtuell Korttidsavdeling. Første fase varer frem til 1. juli 2017.