Gir økt verdiskaping

Informasjon og bilder fra NCE Smart Energy Markets, og mediaplanet.com sitt bilag til Finansavisen

Klyngesatsing gir økt verdiskaping. Det er tallenes klare tale for de klyngene vi har analysert, sier Erik W. Jakobsen i Menon Business Economics. 39 klynger nyter i år godt av et budsjett på 140 millioner kroner fra Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Effektene kan vanskelig anslås eksakt, men sammenligner vi verdiskapingsutviklingen hos bedrifter i tilsvarende næring får vi et godt bilde på hva klyngesatsingen bidrar til i kroner og øre. Menon Business Economics har gjort en slik analyse for GCE NODE og Arena-klyngen Oslo Medtech. Tidligere har de evaluert Arena-programmet og de seks klyngene som ble tatt opp i NCE-programmet i 2006.

- Skattekronene som brukes på klyngesatsingen gir samlet sett god avkastning i form av økt verdiskaping. Vi ser effekter i form av økt konkurransekraft og større attraksjon for norskbaserte arbeidsplasser, sier Jakobsen.

Å få til klyngedynamikk kan være krevende, men når samarbeidsprosjektene lykkes realiseres ikke bare potensialet i bedriften, men også mulighetene som i utgangspunktet var uoppnåelig for bedriften alene. Det gir direkte effekt i form av økt verdiskapingen.

Klyngen bidrar til vekst

Inntektsveksten for bedriftene i Oslo Medtech var hele 50% høyere enn for ”medical-products-næringen” for øvrig fra 2008 til 2012.

- En viktig del av klyngeeffekten er at bedriftene finner samarbeidspartnere og blir utfordret gjennom møteplassene. I Oslo Medtech er det flere svært teknologiorienterte bedrifter som får viktige bidrag til forretningsorienteringen sin. I tillegg er det flere bedrifter som også finner sin markedsplass i klyngen, sier Jacobsen.

Bedriftene i Oslo Medtech hadde en samlet helserelatert omsetning på drøyt 7 milliarder kroner i 2012, og har forventninger om at den vil økt til ca 10 milliarder kroner i 2014.

Menons analyser viser at næringen har hatt en jevn, moderat vekst i verdiskapingen, og at det er betydelige forskjeller mellom bedrifter som er medlem av klyngen og de som står utenfor. Særlig gjelder det innenfor medtech-segmentet. Mens medtech-bedriftene i klyngeorganisasjonen økte inntektene med 32 prosent fra 2008 til 2012, har veksten blant resten av medtech-bedriftene kun vært 5 prosent.

Oslo Medtech fasiliterer og legger til rette for samarbeid mellom aktørene i klyngen – både når det gjelder forskning, innovasjon, testing og verifisering, forretningsutvikling og markedsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

- I klyngen finner bedriftene raskere gode og komplementære samarbeidspartnere, som igjen bidrar til at de kommer raskere ut i markedet med sine produkter og tjenester, sier daglig leder i Oslo Medtech Kathrine Myhre.

Innovasjon og næringsutvikling innen medisinsk teknologi og andre kunnskapsintensive næringer forutsetter samarbeid mellom aktørene i en bransje, innen et teknologiområde eller i verdikjede. Dette fordi ingen enkeltaktør besitter ressursene som skal til for å bringe nye produkter fra behov og idé til produkt eller tjeneste i et internasjonalt marked. 

Dobbelt så stor

- Verdiskapingen per ansatt i NODE-klyngen er ifølge våre analyser 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for næringen, og dobbelt så høy som for landsdelen generelt, sier Jakobsen.

NODE-klyngen har 63 bedrifter innen maritim og offshore leverandørindustri i Agder, og omsatte for over 26 milliarder kroner i 2012. Verdiskapingen per ansatt i NODE-klyngen var 1,38 millioner kroner, mens det for landsdelen for øvrig var 0,7 millioner kroner. Snittet for Norge er 0,84 millioner kroner.

- Til tross for sterk konkurranse mellom bedriftene i NODE-klyngen, er det stor vilje til å trekke sammen og bygge kompetanse. Vi har bygget gode arenaer for samarbeid, og tillit mellom bedriftene over lang tid. Det gjør at bedriftene bruker tid og penger på fellesprosjekter i klyngen, og det gir effekt i form av økt verdiskaping, sier klyngeleder GCE NODE Anne Grete Ellingsen.

Gir ringvirkninger

NODE-klyngen kjøpte i 2012 varer og tjenester i Norge for om lag 7,6 milliarder kroner, hvorav 4 milliarder i Agder og 1,5 milliarder i nabofylkene Rogaland og Telemark. Aktiviteten i NODE-klyngen genererer totalt 15.000 arbeidsplasser i Norge og skatteinntekter på 10,5 milliarder kroner.